آشنایی با انواع مفاهیم اعتبارات اسنادی
آشنایی با انواع مفاهیم اعتبارات اسنادی

خانه آشنایی با انواع مفاهیم اعتبارات اسنادی

آشنایی با انواع مفاهیم اعتبارات اسنادی

  فاینانس(اعتبار اسنادی بلند مدت):  در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یك موسسه مالی درخواست می كند كه وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت كند.معمولا این تسهیلات بلند مدت است . قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانك ایرانی و خارجی (اعتبار دهنده) و تحت نظارت بانك مركزی منعقد می شود. این تسهیلات بلند مدت بوده و بانك خارجی تا ??? مبلغ ژروفرما را به متقاضی برای ژرداخت وجه اسناد گشایش یافته تخصیص می دهد. از نظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) می باشد.

ریفاینانس (اعتبار اسنادی كوتاه مدت): استفاده از تسهیلات كوتاه مدت بین بانكی ( معمولا یكساله ) را ریفاینانس گویند . نوعی گشایش اعتبار اسنادی می باشد كه فوشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانك كارگزار دریافت می نماید و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانك در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می نماید.

 

اعتبار خریدار (Buyer’s Credit):

اعطای تسهیلات به خریداران یا كارفرمایان خارجی جهت خرید كالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تأمین مالی را اعتبار خریدار می نامند.

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امكان فروش مدت دار كالا و خدمات اعطاء می گردد. خریدار/ كارفرمای خارجی تمایل دارد وجه كالا یا خدمات دریافتی را به صورت مدت دار بپردازد در حالیكه فروشنده پیمانكار ایرانی ترجیح می دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت كند. در اینجا بانك می تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده/ پیمانكار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار/ كارفرمای خارجی و یا بانك ایشان دریافت می كند.

این تسهیلات به خریداران خارجی كالا و خدمات ایرانی كه حداقل 60? ارزش آن كالا ساخت ایران و یا 60? ارزش آن خدمات توسط متخصصان ایرانی قابل ارائه باشند، پرداخت می شود به این ترتیب كه پس از صدور كالا یا خدمات مورد نظر بانك از جانب خریدار خارجی یا بانك وی حداكثر 85? ارزش سیاهه تجاری را به صادركننده ایرانی پرداخت می نماید و خریدار خارجی یا بانك وی وجه مربوطه را علاوه بر سود متعلقه در سررسیدهای مقرر به بانك بازپرداخت می نماید. (فروش مدت دار)

ریفاینانس:

به موجب بخشنامه شماره 1113/60 مورخ 31/6/1383 بانك مركزی استفاده از خطوط اعتباری كوتاه مدت بین بانكی حداكثر یكساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات كالا را اصطلاحا” ریفاینانس گویند.

كلیه وارد كنندگان كالا و خدمات می توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانكی نمایند.

 وارد كننده ایرانی می تواند نسبت به خرید كالا به صورت مدت دار اقدام نماید و وجه كالای وارداتی را بصورت اقساطی پرداخت نماید. در حالیكه فروشنده، وجه كالای خود را به صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت می نماید.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 360

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد