آموزش تجارت خارجی
آموزش تجارت خارجی

خانه آموزش تجارت خارجی

آموزش تجارت خارجی

آموزش تجارت خارجی

روش‌های خرید كالا

روش‌های خرید كالا براساس اینكوترمز 2000 به شرح زیر است :

 آموزش تجارت خارجی

 • (EXW) تحویل كالا در محل كار (EX WORKS)
 • (FOB)تحویل كالادرعرشه كشتی در مبدا (FREE ON BOARD)
 • (FAS) تحویل كالا كنار كشتی (FREE AL ONGSIDE SHIP)
 •  (FCA) به صورت تحویل در محل مقرر به حمل‌كننده (FREE CARRIER)
 • (CFR) قیمت كالا و كرایه تا بندر مقصد (COST AND FREIGHT)
 • (CIF) قیمت كالا و كرایه و بیمه تا بندر مقصد (COST, INSURANCE AND FREIGHT)
 • (CPT) پرداخت كرایه حمل كالا تا مقصد (CARRIAGE PAID TO)
 • (DAF) تحویل كالا در مرز (DELIVERED AT FRONTIER)
 • (DES) تحویل كالا روی عرشه كشتی در بندر مقصد (DELIVERED EX SHIP)
 • (DEQ) تحویل كالا روی اسكله در بندر مقصد (DELIVERED EX QUAY) DDU
 •  تحویل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمركی (DELIVERED DUTY UNPAID)
 • تحول كالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركی (DELIVERED DUTY PAID)
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 252

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد