اجازه دولت به وزارت صنعت برای پیگیری امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند
اجازه دولت به وزارت صنعت برای پیگیری امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند

خانه اجازه دولت به وزارت صنعت برای پیگیری امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند

whatsapp: 09018317541 02142326

اجازه دولت به وزارت صنعت برای پیگیری امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند

اجازه دولت به وزارت صنعت برای پیگیری امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند ، با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند اقدام كند.

روابط ایران و هند

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند در چارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره 79542 مورخ 1/12/1384 و شماره 89256 مورخ 28/12/1384 معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه ابلاغ كرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1214

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp