استاندارد آلايندگي صوتي (هشداردهنده شنيدار)
استاندارد آلايندگي صوتي (هشداردهنده شنيدار)

خانه استاندارد آلايندگي صوتي (هشداردهنده شنيدار)

whatsapp: 09018317541 02142326

استاندارد آلايندگي صوتي (هشداردهنده شنيدار)

استاندارد آلایندگی صوتی (هشداردهنده شنیدار) 

استانداردهای اجباری صنعت خودرو

car standard

درحال حاضر، تمركز سازمان های بازرسی و محیط زیست بر استاندارد آلایندگی هوا متمركز شده، اما استانداردهای آلایندگی صوتی نیز از اهمیتی خاص برخوردار است، استانداردهای مربوط به آلایندگی صوتی، شامل استاندارد تراز صدا، صدای اگزوز و نیز وسایل هشداردهنده شنیداری است. در این نوشتار، براساس تست های انجام شده درمورد محصولات ایران خودرو، سعی شده است كلیات استاندارد وسایل هشداردهنده شنیداری و روش تست مربوطه بررسی شود.
1- استاندارد خودرو، هشداردهنده های شنیداری، ویژگی ها و روش آزمون
استاندارد خودرو، وسایل هشداردهنده شنیداری، ویژگی ها و روش آزمون، توسط شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران در كمیسیون های مربوط، تهیه و تدوین و در بیست و نهمین جلسه كمیته ملی استاندارد خودرو و نیرومحركه مورخ 02/08/81 موردتأیید قرار گرفته است. این استاندارد به استناد بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است. هدف از تدوین این استاندارد، بیان ویژگی هایی الزامی برای هشداردهنده های شنیداری است. تمامی خودروها باید بتوانند این ویژگی ها را در طول مدت كاركرد معینی، حفظ كنند.
2- اندازه گیری تراز صدا
هشداردهنده باید در ناحیه ای كاملاً باز و ساكت (صدای زمینه اعم از صدای محیط و صدای باد باید حداقل10 DBA زیر صدای اندازه گیری شده باشد) و یا در محفظه ای بی پژواك، آزمایش شود.
میكروفونی كه برای اندازه گیری استفاده می شود، باید در جهتی باشد كه تراز صدای اندازه گیری شده حداكثر بوده و در 2متری جلوی وسیله هشداردهنده باشد. میكروفون و وسیله هشداردهنده باید در ارتفاع 1/2 متری بالای سطح زمین قرار گرفته باشند. اندازه گیری های تراز صدا باید در مقیاس شبكه وزن دهنده A استاندارد IEC و توسط چند ترازسنج صورت گیرد. وسیله هشداردهنده باید با ولتاژ6/5، 13 یا 26 ولت كه درخروجی منبع توان الكتریكی اندازه گیری شده و به ترتیب مطابق با ولتاژهای نامی 6، 12، یا 24 ولت است، تغذیه شود. فاصله زمانی بین لحظه فعال سازی و لحظه ای كه صدا به حداقل تراز می رسد، نباید از 0/2 ثانیه بیشتر شود. این اندازه گیری ها دردمای 205 درجه سلسیوس انجام می شود.
3- شرایط محیطی لازم برای انجام تست تراز صدا
تست تراز صدای خودرو می بایستی در محیطی خاص با شرایط آب و هوایی معین، انجام شود. برخی از این موارد به طور خلاصه عبارتند از:
3-1) ناحیه مذكور می بایستی به صورت فضای باز با شعاع 50 متر باشد كه دارای بخش مركزی با حداقل شعاع 20متر است.
3-2) محل موردنظر می بایستی هموار بوده و با بتون، آسفالت و یا سایر مواد مشابه تسطیح شده باشد. ناحیه موردنیاز برای تست، نباید پوشیده از برف، چمن بلند، خاكستر و یا نرمه خاك باشد.
3-3) اندازه گیری ها می بایستی در هوایی مطلوب صورت گیرد. همچنین بجز فردی كه در نزدیكی دستگاه هشداردهنده شنیداری و یا میكروفون، اعداد را قرائت می كند، نباید كسی حضور داشته باشد. اگر یك ناظر در نزدیك دستگاه و یا میكروفن حضور داشته باشد، ممكن است تا میزان زیادی اطلاعات خوانده شده از تجهیزات را تحت تأثیر قرار دهد.
3-4) نوسانات عقربه، نشانگر كه مربوط به ویژگی های تراز صدای عمومی نیست، هنگام خواندن اعداد مدنظر قرار نمی گیرد.
4- آزمون های دوام
وسیله هشداردهنده باید با یكی از ولتاژهای نامی مشخص شده در بندهای استاندارد و از طریق سیم های ارتباطی دارای یكی از مقاومت های مشخص شده در بندهای استاندارد، تغذیه شود. هشداردهنده باید 50هزاربار و هربار به مدت یك ثانیه با مكث 4ثانیه ای، عمل كند. هشداردهنده باید به كمك جریان هوایی كه دارای سرعت تقریبی 10متر برثانیه باشد، تهویه شود.
درصورتی كه آزمون در محفظه ای بی پژواك انجام می شود. باید حجم محفظه به اندازه كافی باشد تا حرارت منتشر شده به وسیله هشداردهنده در طی آزمون دوام، تبادل شود.
دمای محیط اتاق آزمون باید بین 15 تا 30 درجه سلسیوس باشد.
5- آزمون های اكوستیك
آزمون می بایستی درمحیطی بی پژواك انجام شود.
وسیله هشداردهنده باید توسط قطعاتی كه به وسیله سازنده تهیه شده اند، بر روی پایه ای كه وزن آن حداقل 10برابر وزن هشداردهنده بوده و كمتر از 30 كیلوگرم نیست، محكم شود.
وسیله هشداردهنده تحت آزمون و میكروفن، باید در یك ارتفاع قرار بگیرند. میكروفن باید در جلوی هشداردهنده و در جهتی باشد كه تراز صدای اندازه گیری شده حداكثر باشد.
مقاومت سیم های ارتباطی می بایستی مطابق با بندهای استاندارد باشد.
ولتاژ مؤثر می بایستی مطابق با استاندارد باشد.
طیف صدای منتشره از هشداردهنده كه در فاصله 2متری اندازه گیری شده است، باید در محدوده باند فركانس 1800 تا 3550 هرتز، فشار صدایی بالاتر از هر مؤلفه فركانس بالای 3550 هرتز رزنانس دهد. همچنین طیف صدا در هیچ حالتی نباید كمتر از 105 DBA باشد.
شروع تست هشداردهنده شنیداری در حالت نصب روی خودرو
6- آزمون اكوستیك
در هنگام تأیید نوع یك خودرو، ویژگی های هشداردهنده نصب شده بر آن، باید مطابق ذیل موردآزمون قرار گیرد.
تراز فشار صدای هشداردهنده در زمانی كه روی خودرو نصب شده است، باید در 7متری جلوی خودرو، در مكانی باز و تا حدامكان هموار، اندازه گیری شود.
موتور خودرو باید خاموش باشد و ولتاژ مؤثر باید مطابق با استاندارد درنظر گرفته شود.
ـ اندازه گیری ها باید در مقیاس شبكه وزن دهنده A مربوط به استاندارد IEC انجام شوند.
این حداكثر نباید از 93 DBA كمتر شود.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 536

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد