اصطلاحات معمول در ظهر نویسی / پشت نویسی اسناد
اصطلاحات معمول در ظهر نویسی / پشت نویسی اسناد

خانه اصطلاحات معمول در ظهر نویسی / پشت نویسی اسناد

whatsapp: 09018317541 02142326

اصطلاحات معمول در ظهر نویسی / پشت نویسی اسناد

كالای اعتبارات اسنادی در واقع بعنوان وثیقه بانك بوده و بعبارتی بارنامه سند اصلی مالكیت كالا میباشد و زمانیكه خریدار كالا نسبت
به واریز / تسویه اسناد واصله از بانك كارگزار اقدام نماید ) پرداخت بدهی به بانك گشایش كننده ( اسناد واصله كه در واقع بنام بانك
صادر گردیده ، توسط بانك ظهر نویسی شده و بنام وارد كننده انتقال مییابد و همانطوریكه در مباحث قبلی اشاره شد صاحب كالا نیز با
اسناد واریز شده كه به امضا و مهر مسئولین بانك ممهور گردیده نسبت به ترخیص كالای مربوطه از گمركات كشور اقدام خواهند
نمود . معمولاً بارنامه ها را به سه نوع ظهر نویسی مینمایند : • پشت نویسی در وجه حامل امضای سفید ( Negotiable Bill of Ladin/ Blank endorsement

 

اصطلاحات در بارنامه های صادره
بارنامه دریائی Ocean Bill of Lading بارنامه هوائی Air way Bill بارنامه قطار/ راه آهن Rail Way bill بارنامه های مختلط Combined Bill Of Lading بارنامه های موقت Received for Shipment B/L بارنامه سراسری Full set Clean B/L بارنامه متور لنچ Nakhoda Receipt / Lanch Manifest اسناد قابل معامله Negotiable Document بارنامه های بار زده دركشتی On Board Bill Of Lading كالاهای در راه Goods en Rute

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 722

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp