اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر

خانه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر

whatsapp: 09018317541 02142326

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر

 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر از سوی دفتر واردات به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

1- طبق دستورالعمل مذكور، ورود و خروج ارز به صورت نقد و یا اسناد بانكی (چك بانكی، چك تضمینی، چك مسافرتی، سایر اسناد مالی قابل انتقال) و یا  اوراق بهادار بی‌نام (اوراق قرضه) به صورت فیزیكی، به هر طریق، توسط هر مسافر تا سقف مبلغ 10000 یورو (ده هزار یورو) یا معادل آن به سایر ارزها، مجاز بوده و نیاز به اظهار نداشته، لیكن جهت مبالغ بیش از 10000 یورو (ده هزار یورو) یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر می‌بایست به سامانه مربوطه به آدرس www.cdf.irica.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده و پس از اخذ كد رهگیری و چاپ فرم مورد نظر توسط گمرك، به باجه بانك ملی ایران هدایت گردد.

2- بانك ملی ایران پس از  دریافت ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی كد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به طور سیستمی به گمرك اعلام می‌نماید.

3- گمرك پس از دریافت اطلاعات ارسالی بانك ملی ایران، نسبت به استعلام مراتب از مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید.

4- مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی، نسبت به اعلام نتیجه به گمرك اقدام می‌نماید.

5- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار بی‌نام از سوی مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرك به بانك ملی ایران اعلام و بانك مزبور، بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی وی، نسبت به استرداد ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار بی‌نام اقدام و مراتب را در سامانه ثبت و به اطلاع گمرك می‌رساند.

6- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار از سوی مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شكایت در مرجع قضایی، مراتب را در سامانه درج، و به  اطلاع گمرك می‌رساند.

7- در صورت صدور رأی محكومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب را از طریق گمرك به بانك ملی ایران اعلام و بانك مزبور، ضمن ابطال سیستمی كد رهگیری اخذ شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرك، عین ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار را به اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل می‌نماید.

8- درخصوص رانندگان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، كاپیتان‌ها و خدمه كشتی نیز، رعایت دستورالعمل فوق‌الذكر الزامی می‌باشد.

9- ورود و خروج ارز/ اسناد بانكی/ اوراق بهادار بی‌نام به میزان بیش از 10000 یورو (ده هزار یورو) از طریق مراسلات پستی و یا حمل بار، ممنوع می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با كلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورود یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده 1- ورود ارز/ اسناد بانكی (از قبیل چك بانكی، چك تضمینی، چك مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیكی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادر بی‌‌نام همراه خود (به صورت كتبی یا شفاهی) به گمرك جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرك جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به كشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده 2- پس از اظهار ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت كد رهگیری، گمرك جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانك ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانك ملی ایران اقدام می‌‌‌نماید.

ماده 3- باك ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی كد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده 4- گمرك جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تكلیف از سوی مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانك ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده 5- مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرك جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده 6- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار و بی‌نام از سوی مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرك جمهوری اسلامی ایران به بانك ملی ایران اعلام و بانك مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از كشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره 1- چنانچه ارز فیزیكی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانك ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره 2- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از كشور، بانك ملی  ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی كد رهگیری مأخوذه بابت  ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده 7- خروج ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از كشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی كد رهگیری صادره از سوی باجه بانك ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرك جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 8- خروج ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهاركننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده 9- در صورتی كه مسافر قصد خروج كل ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرك جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی كد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده 10- در صورتی كه مسافر قصد خروج ارز به میزان كمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرك جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانك ملی ایران راهنمایی نموده و بانك ملی ایران نیز ضمن كسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

تبصره: مفاد  این ماده مشمول اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده 11- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام، مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شكایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌نماید.

ماده 12- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرك جمهوری اسلامی ایران به بانك ملی ایران اعلام و بانك مزبور براساس مفاد ماده (6) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده 13- در صورت صدور رأی محكومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مركز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرك جمهوری اسلامی ایران به بانك ملی ایران اعلام و بانك مزبور ضمن ابطال سیستمی كد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرك جمهوری اسلامی ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری كل كشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود.

ماده 14- تا قبل از ورود مسافر به كشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنكه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی كه ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادر بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانك ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی كد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرك جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.

ماده 15- درخصوص رانندگان بخش حمل‌‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، كاپیتان‌های كشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده 16- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالكترونیكی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداكثر 6د ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرك جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نیست به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت كد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهاركننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی كد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالكترونیكی) مجاز خواهد بود.

ماده 17- ورود و خروج ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده 18- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 361

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد