اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعیین تاریخ الزامی شدن ثبت نتایج 3 آزمون swr جهت ساماندهی واردات
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعیین تاریخ الزامی شدن ثبت نتایج 3 آزمون swr جهت ساماندهی واردات

خانه اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعیین تاریخ الزامی شدن ثبت نتایج 3 آزمون swr جهت ساماندهی واردات

whatsapp: 09018317541 02142326

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعیین تاریخ الزامی شدن ثبت نتایج 3 آزمون swr جهت ساماندهی واردات

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعیین تاریخ الزامی شدن ثبت نتایج 3 آزمون swr جهت ساماندهی واردات : سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

آزمون swr جهت ساماندهی واردات

تاریخ الزامی شدن ثبت نتایج 3 آزمون s.w.r برای تمامی متقاضیان واردات كه قبل از جلسه 26/4/1395 موفق به اخذ نمایندگی رسمی شده اند 1/8/1395 تعییین گردیده است كه توسط دفتر مقررات صادرات و واردات اجرا خواهد گردید و ملاك عمل گمرك، الزامات درج شده در ثبت سفارش برای زمان ترخیص خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 591

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp