ايزو 14001: سيستم مديريت محيط زيست
ايزو 14001: سيستم مديريت محيط زيست

خانه ايزو 14001: سيستم مديريت محيط زيست

whatsapp: 09018317541 02142326

ايزو 14001: سيستم مديريت محيط زيست

ایزو 14001: سیستم مدیریت محیط زیست

 

استاندارد خانواده ISO 14000 شامل استاندارد های بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی می باشد.سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است كه سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملكرد زیست محیطی كه مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته كنترل نماید. استاندارد مذكور تضمین كیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

این سیستم شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای طرحریزی، تعریف مسئولیتها، تعیین روش ها و فرآیندها و همچنین در اختیار گیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری وحفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است.هر سازمانی بدون توجه به نوع یا بخش فعالیت خود می‌تواند از این استاندارد استفاده كند. استفاده از این استاندارد، این اطمینان را برای مدیریت شركت و كاركنان آن و سهامداران خارجی ایجاد می‌كند كه اثرات محیطی اندازه‌گیری شده و بهبود یافته است.

به وسیله این استاندارد به عنوان یك عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملكرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد كرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشكلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر كشور به شكل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یك سازمان، شركت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشكلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد.در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور كنترل و كاهش خطرات و مشكلات مذكور، تدوین می گردد كه در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام كار دقیقاً مشخص شده است.

هدف از پیاده سازی ایزو 14001

ایجاد زمینه مناسبی برای سازمانها در درك مفاهیم محیط زیستی و بكارگیری روشهای متفاوت در طرح ریزی،اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویكرد محیط زیستی فراهم می آورد و منجر به كاهش آلاینده های محیط زیستی میشود.

دامنه كاربرد ایزو 14001

در تمام سازمانها و ارگانهای مختلف بدون توجه به نوع یا بخش فعالیت خود كاربرد دارد.

مزایای پیاده سازی ایزو 14001

پیشگیری از آلودگی
در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
استفاده مجدد از مواد
كاهش ریسك فعالیت های زیست محیطی سازمان
تقویت تصویر شركت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی
كنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی
استفاده بهینه از منابع طبیعی
حذف دوباره كاریها
صرفه جویی در هزینه و زمان با توجه به نگرش سیستماتیك و آینده نگر
كاهش شكایات، جریمه ها و مجازات ها
افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در كاركنان
كسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا
روابط خوبی با مشتری به عنوان یك تامین كننده محصولات یا خدمات ایجاد خواهد نمود
رعایت قوانین ملی ومرتبط محیط زیستی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 476

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد