بازرگانی خارجی مفاهیم و اصطلاحات 2
بازرگانی خارجی مفاهیم و اصطلاحات 2

خانه بازرگانی خارجی مفاهیم و اصطلاحات 2

whatsapp: 09018317541 02142326

بازرگانی خارجی مفاهیم و اصطلاحات 2

5-واردات (Import) :

واردات یعنی ورود كالا به قلمرو گمركی یك كشور كه انواع مختلفی دارد :

الف- واردات قطعی
ب- واردات موقت
ج- كالای مرجوعی
د- ترانزیت (داخلی و خارجی)

الف- واردات قطعی : دارای انواع روشها می باشد كه اهم آن عبارتند از :

1- واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانكی جهت گشایش اعتبار
2- واردات الا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
3- واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادركننده (غیرقابل واگذاری)
4- واردات در مقابل صادرات به كشورهای آسیای میانه و آفریقا با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادركننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یكبار وجود دارد.)
5- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائید سازمان سرمایه گذاری (وزارت امور اقتصادی و دارائی)
6- واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
7- واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كمیسیون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگانی
 
تشریفات ثبت سفارش واردات كالا :

1- رعایت ضوابط فنی ثبت سفارش كالا
2- ارائه مدارك موردنیاز برای ثبت سفارش كالا شامل كارت بازرگانی معتبر، كارت عضویت وزارت بازرگانی، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضی ، اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس كتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و كپی آن
3- رعایت دستورالعمل های مربوط به صدور اصلاحیه و تمدید و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم

نحوه گردش كار اجرائی ثبت سفارش :

1- اقدام متقاضی به ثبت نام و عضویت در بانك اطلاعاتی وزارت بازرگانی از طریق تكمیل فرم ثبت نام ، ارائه مدارك موردنیاز و دریافت كارت عضویت
2- ارائه اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگانی خارجی جهت كنترل مدارك 
3- بررسی كارشناسی مدارك و بررسی شرایط ورود كالاهای مورد تقاضا و انطباق مدارك ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات مربوطه و بررسی تعرفه كالا براساس سیستم H.S
4- تائید مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های كامل پس از بررسی موارد زیر :
كنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی

بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
محاسبه كارمزد و صدور فیش معادل مبلغ ارزش ریالی كالا

5- تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اسناد به متقاضی .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 974

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp