بخشنامه‌ حقوق ورودی و عوارض گمركی واردات سیگار
بخشنامه‌ حقوق ورودی و عوارض گمركی واردات سیگار

خانه بخشنامه‌ حقوق ورودی و عوارض گمركی واردات سیگار

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه‌ حقوق ورودی و عوارض گمركی واردات سیگار

گمرك ایران در بخشنامه‌ای حقوق ورودی و عوارض گمركی واردات سیگار را اعلام كرد. بر این اساس، حقوق گمركی واردات سیگار بر اساس جداول كتاب مقررات صادرات و واردات  5 درصد ارزش سیف است؛ ضمن اینكه سود بازرگانی واردات سیگار بر اساس مندرجات ذیل یادداشت فصل 24 كتاب مقررات صادرات و واردات 20درصد ارزش فوب است.

عوارض واردات سیگار

مطابق با این بخشنامه، واردات سیگار مشمول 40درصد عوارض بر اساس ردیف درآمدی 160117 قانون بودجه سال 1395است؛ ضمن اینكه بر اساس ردیف درآمدی 160155 قانون بودجه سال 1395واردات هر نخ سیگار مشمول 500 ریال عوارض است.

بر این اساس، واردكنندگان سیگار باید بر اساس ردیف درآمدی 160144 قانون بودجه سال 1395 به ازای هر نخ 20 ریال عوارض پرداخت كنند؛ همچنین بر اساس ماده 163 قانون امور گمركی به میزان   نیم درصد از حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر از واردات سیگار دریافت می شود.

مالیات بر ارزش افزوده واردات سیگار بر اساس ماده 16 مالیات بر ارزش افزوده 12 درصد است كه از ارزش سیف بعلاوه حقوق ورودی دریافت می‌شود و در عین حال،  بر اساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از واردات سیگار 3درصد عوارض شهرداری دریافت می شود كه مبنای محاسبه آن ارزش سیف بعلاوه حقوق ورودی است.ارزش فوب به معنی قیمت كالا در بندر مبدأ و ارزش سیف به معنی قیمت كالا در بندر مبدأ بعلاوه كرایه حمل تا بندر مقصد و بیمه كالا است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 530

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد