بخشنامه امور مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی
بخشنامه امور مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

خانه بخشنامه امور مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه امور مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

بخشنامه امور مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی : معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی كشور بخشنامه شماره 260/95/43 مورخ 12/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است: پیرو بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/1392 كه به موجب رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/ق/42 مورخ

بخشنامه مالیاتی

29/2/1394 درخواست ابطال آن و رد مراتب طی بخشنامه شماره 260/94/71  مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال گردیده، نظر به اینكه براساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست “مودیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار مالیاتی” در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می‌نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یكسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مودیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر می دارد: با استناد ماده 21  و صدر ماده 17  قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر “مالیات‌هایی كه مودیان در موقع خرید كالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها مسترد می‌گردد”، پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مشولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق كنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای كالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تاییدیه، شناسایی فروشنده، كنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش كار مودی كه تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می‌باشد) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت‌نام و عدم درج نام مودی(فروشنده) در فهرست “مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی“، در زمان انجام معامله، شرط كافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1116

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp