بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران
بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران

خانه بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران

بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران به شركت‌های تابعه و فرعی بانك‌ها و موسسات اعتباری در حساب بدهكاران موقت : مدیریت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 170939/95 مورخ 31/5/1395 را خطاب به مدیران عامل بانك های دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانك، موسسات اعتباری غیربانكی، بانك مشترك ایران ونزوئلا، بانك تجارتی ایران و اروپا، بانك تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانك بین المللی كیش به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بانك مركزی در مورد منابع سپرده گذاران
همانطور كه مستحضر هستند بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می كند تا با بهبود شفاف سازی اطلاعات مندرج در صور تهای مالی بانك ها و مؤسسات اعتباری از جمله تشریح صورت عملكرد سپرده های سرمایه گذاری بیش از پیش قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) به طور صحیح و دقیق در شبكه بانكی كشور اجرا گردد. در همین ارتباط و به منظور جلوگیری قاطع از شائبه ربوی بودن فعالی تهای بانكی، دستورالعمل “نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع” تدوین و پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح به شبكه بانكی كشور ابلاغ گردیده است. به موجب دستورالعمل مزبور، بانك ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند كلیه منابع حاصل از سپرد هگیری را در چارچوب عقود بانكی، موضوع تبصره ذیل ماده 3 از قانون مزبور و ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مصرف برسانند. یكی از مواردی كه ممكن است مانع اجرای كامل دستورالعمل مزبور گردد، درگیر شدن بخشی از منابع سپرد هگذاران در حساب بدهكاران موقت و بكارگیری وجوه سپرده گذاران به شركت های تابعه و فرعی بانك /مؤسسه اعتباری است. رسوب بلند مدت منابع سپرد هگذاران در حساب بدهكاران موقت نه تنها با مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیل قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) منافات دارد، بلكه مانع از تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد و تولیدی می گردد و در نهایت بانك ها را از رسالت اصلی خود ( واسطه گری وجوه ) دور می نماید.با عنایت به مراتب فوق الذكر، تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شركت های تابعه و فرعی آن بانك / مؤسسه اعتباری در حساب بدهكاران موقت ممنوع می باشد. ضمن آنكه هرگونه خرید و فروش اموال غیرمنقول ما بین بانك ها / مؤسسات اعتباری با شركت های تابعه و فرعی خود، بانك ها / مؤسسات اعتباری با یكدیگر، بانك ها / مؤسسات اعتباری با شركت های فرعی و تابعه سایر بانك ها / مؤسسات اعتباری و همچنین شركت های فرعی و تابعه سایر بانك ها / مؤسسات اعتباری با یكدیگر كه فاقد ماهیت تجاری باشد اكیدًا ممنوع است. در صورت انجام اینگونه معاملات، درآمدهای شناسایی شده در سود و زیان بانك / مؤسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حساب ها خارج گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذ یربط آن بانك / مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأكید و نظارت دقیق گردد .

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 742

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp