بخشنامه بانك مركزی در خصوص ابلاغ انواع و میزان حداكثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول كارمزد خدمات بانكی
بخشنامه بانك مركزی در خصوص ابلاغ انواع و میزان حداكثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول كارمزد خدمات بانكی

خانه بخشنامه بانك مركزی در خصوص ابلاغ انواع و میزان حداكثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول كارمزد خدمات بانكی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه بانك مركزی در خصوص ابلاغ انواع و میزان حداكثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول كارمزد خدمات بانكی

بخشنامه بانك مركزی در خصوص ابلاغ انواع و میزان حداكثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول كارمزد خدمات بانكی (ریالی) : مدیریت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/1395 را خطاب به مدیران عامل بانك های دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانك، موسسات اعتباری غیربانكی، بانك مشترك ایران  ونزوئلا، بانك تجارتی ایران و اروپا، بانك تعاون منطق های اسلامی برای سرمایه گذاری و بانك بین المللی كیش به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه نرخ سود بانكی

با عنایت به تكلیف قانونی مندرج در بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانكی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «1» یكهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 شورای محترم پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی و بازنگری سالیانه آن توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست حداكثر نرخ های قابل وصول كارمزد خدمات بانكی (ریالی ) شامل خدمات بابت؛ انواع حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز، ضمانت نامه ها، حواله ها، صندوق ه ای اجاره ای، كارت اعتباری ، مدیریت اوراق بهادار و بروات جهت اجرا ابلاغ می گردد. بانك ها و موسسات اعتباری می توانند به منظور رقابت با یكدیگر، حداكثر تا 30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ های كمتری را اعمال نمایند. دریافت هرگونه وجه تحت عنوان كارمزد خدمات بانكی خارج از بخشنامه های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانك ممنوع است..

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 478

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp