بخشنامه بانك مركزی در خصوص ممنوعیت پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب شورای پول و اعتبار
بخشنامه بانك مركزی در خصوص ممنوعیت پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب شورای پول و اعتبار

خانه بخشنامه بانك مركزی در خصوص ممنوعیت پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب شورای پول و اعتبار

بخشنامه بانك مركزی در خصوص ممنوعیت پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب شورای پول و اعتبار

بخشنامه بانك مركزی در خصوص ممنوعیت پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب شورای پول و اعتبار : مدیریت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 225149/95 مورخ 15/7/1395 را خطاب به مدیران عامل بانك های دولتی، غیر دولتی، شركت دولتی پست بانك و موسسات اعتباری توسعه، ملل، كوثر، نور و كاسپین به شرح زیر اعلام نموده است:

بدین وسیله به استحضار می رساند به رغم تاكیدات فراوان این بانك، بررسی های به عمل آمده و اطلاعات و گزارش های واصله حاكی از آن است كه عملكرد برخی از شعب آن بانك / موسسه اعتباری پیرامون جذب سپرده و اعطای تسهیلات مغایر با ضوابط و مقررات به شرح زیر می باشد:

1- به رغم مفاد بخشنامه های شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391 ، شماره 224306/93 مورخ 21/8/1393 و شماره 62358/94 مورخ 12/3/1394، برخی از بانك ها و موسسات اعتباری با اهدافی از قبیل جلوگیری از خروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات، تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسك اعتباری و مواردی از این دست، اقدام به بلوكه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده ها، اخذ تعدادی از اقساط به صورت یكجا در ابتدای قرارداد، اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر می نمایند. بدیهی است انجام اقدامات یاد شده مغایر با مفاهیم مندرج در قانون عملیات بانكی بدون ربا و ضوابط اجرایی عقود اسلامی می باشد، لذا تصریح می نماید هرگونه اقدامی كه منجر به افزایش نرخ موثر سود تسهیلات اعطایی و متعاقبا تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود – به هر شكل و به هر عنوان –  ممنوع است.

2- به رغم مفاد بخشنامه های شماره 116595/95 مورخ 14/4/1395 و شماره 50033/95 مورخ 19/2/1395 ، برخی از بانك ها و موسسات اعتباری كماكان از طریق صندوق های سرمایه گذاری نرخ های سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار نقض می نمایند. در این راستا مجددا تاكید می گردد كه پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب توسط شورای پول و اعتبار به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری نزد آن بانك / موسسه اعتباری تحت هر عنوان ممنوع است. تاكید می گردد ارائه هر نوع محصول اعتباری و سپرده پذیری از سوی آن بانك / موسسه اعتباری صرفا در چارچوب ضوابط و مقررات میسر بوده و در صورت وجود هر گونه ابهام، لزوم استعلام موارد از این بانك ضرورت دارد. از این رو مقتضی است دستور فرمایید ضمن تاكید بر ممنوعیت اقدامات مذكور به كلیه واحدهای ذیربط، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مربوطه در دستور كار قرار گرفته و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه، به این مدیریت كل ارسال گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 298

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد