بخشنامه بانك مركزی در مورد كاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانك برون مرزی در مناطق آزاد
بخشنامه بانك مركزی در مورد كاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانك برون مرزی در مناطق آزاد

خانه بخشنامه بانك مركزی در مورد كاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانك برون مرزی در مناطق آزاد

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه بانك مركزی در مورد كاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانك برون مرزی در مناطق آزاد

بخشنامه بانك مركزی در خصوص اصلاحیه “دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانكی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران”: مدیریت كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 206973/95 مورخ 31/6/1395 را خطاب به مدیران عامل بانك های دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانك، موسسات اعتباری غیربانكی، بانك مشترك ایران  ونزوئلا و بانك بین المللی كیش به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بانك مركزی كاهش سرمایه تاسیس بانك برون مرزی

به استحضار می رساند متعاقب ابلاغ مصوبه یك هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 8/4/1395 شورای پول و اعتبارطی بخشنامه شماره 128669/95 مورخ 26/4/1395 موضوع افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانك برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، بازخوردها و ملاحظات مختلفی از مراجع و نهادهای مختلف به این بانك واصل گردید كه به احترام ملاحظات و نظرات مطروحه، مراتب با موافقت مقام محترم ریاست كل بانك مركزی و ریاست شورای پول و اعتبار، در یك هزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ 16/6/1395 شورای پول و اعتبار، به استحضار اعضای محترم آن شورا رسید و نهایتًا منتج به تجدیدنظر در قسمت الف بند ( 2) از مصوبه قبلی شورا در این رابطه گردید. براین اساس مقرر شد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانك برون مرزی در مناطق آزاد از 150 میلیون یورو به 100 میلیون یورو كاهش یابد. در خاتمه، ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه جدید دستورالعمل مربوط، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذ یربط آن بانك / مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد .

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 820

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp