بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب توس و توسكا، دانه كلزا و یونجه خشك
بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب توس و توسكا، دانه كلزا و یونجه خشك

خانه بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب توس و توسكا، دانه كلزا و یونجه خشك

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب توس و توسكا، دانه كلزا و یونجه خشك

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش و گرده بینه بدون پوست توس و توسكا، دانه كلزا و یونجه خشك پرس شده به صورت فشنگی ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 54155/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویرنامه شماره 3503/502/95 مورخ 26/8/1395 وزارت جهادكشاورزی به انضمام 4 برگ شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش و گرده بینه بدون پوست توس و توسكا، دانه كلزا و یونجه خشك پرس شده به صورت فشنگی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 3503/502/95 مورخ 26/8/1395 وزارت جهادكشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 730/19439 مورخ 15/8/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب های چهار تراش و گرده بینه بدون پوست توس (Birch Tirnber)  و گرده بینه بدون پوست توسكا (Alder Timber) جهت مصارف صنعتی از كشور لهستان و دانه كلزا (Canola grain) جهت مصارف روغنكشی و خوراكی از كشور استرالیا و یونجه خشك پرس شده به صورت فشنگی جهت مصارف خوراك دام از كلیه كشورها، به استحضار می رساند واردات محصولات فوق از كشورهای مذكور در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای پیوست و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمنداست دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 590

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp