بخشنامه توسعه تجارت در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسنی و هرزگوین
بخشنامه توسعه تجارت در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسنی و هرزگوین

خانه بخشنامه توسعه تجارت در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسنی و هرزگوین

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسنی و هرزگوین

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسنی و هرزگوین : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 42485/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

الوارچوب بلوط

به پیوست تصویرنامه شماره 2447/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهادكشاورزی به همراه یك برگ شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط مبنی بر مصرف صنعتی از كشور بوسنی و هرزگوین جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن  نامه شماره 2447/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهادكشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 730/12911 مورخ 26/5/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات الوار چهار تراش چوب بلوط (Quercus spp) جهت مصرف صنعتی از كشور بوسنی هرزگوین، به استحضار می رساند واردات محصول فوق از كشور مذكور در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای پیوست و و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمنداست دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجرا با مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 822

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp