بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات بذر كرفس، بذر استویا و پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی
بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات بذر كرفس، بذر استویا و پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی

خانه بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات بذر كرفس، بذر استویا و پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات بذر كرفس، بذر استویا و پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی

بخشنامه توسعه تجارت  در مورد شرایط قرنطینه ای واردات بذر كرفس، بذر استویا و پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 42466/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات بذر كرفس و استویا و پاركت

به پیوست تصویر نامه شماره 2446/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهاد كشاورزی بانضمام نامه شماره 730/12893 مورخ 26/5/1395 سازمان حفظ نباتات در خصوص

1- بذر كرفس جهت كاشت از كشور هند

2-بذر استویا جهت كاشت از كشور چین

3- پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی كه در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و رعایت سایر مقررات می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2446/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهاد كشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 730/12893 مورخ 26/5/1395 سازمان حفظ نباتات كشور ، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات بذر كرفس (Apium graveolens)   جهت كاشت از كشور هند بذر ، بذر استویا (Stevia spp) جهت كاشت از كشور چین و پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی . به استحضار می رساند واردات محصولات فوق از كشورهای مذكور در فهرست كالاهال باریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای پیوست و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید موارد مد نظر جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره  730/12893 مورخ 26/5/1395 رییس سازمان حفظ نباتات كشور به شرح زیر است: احتراما با عنایت به درخواست های واصله برای واردات:

1-بذر كرفسApium graveolens)) جهت كاشت از كشور هند .

2-بذر استویا( stevia spp) جهت كاشت از كشور چین.

3-پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی. و با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده به استحضار می رساند واردات محصولات فوق از كشورهای مذكور در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای پیوست و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1257

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp