بخشنامه توسعه تجارت در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتی به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهای تعرفه اعلام شده
بخشنامه توسعه تجارت در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتی به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهای تعرفه اعلام شده

خانه بخشنامه توسعه تجارت در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتی به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهای تعرفه اعلام شده

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه توسعه تجارت در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتی به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهای تعرفه اعلام شده

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتی به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهای تعرفه اعلام شده : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 46085/100/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

روغن پالم وارداتی

حسب تصمیم بند 1 صورتجلسه مورخ 25/7/1395 كمیته ماده یك آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با عنایت به تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات، صادرات و واردات، بدینوسیله تصویرنامه شماره 2823/502/95 مورخ 18/7/1395 وزارت جهادكشاورزی مبنی بر تلقی نمودن روغن های پالم وارداتی به صورت فله و با كدهای تعرفه 15119010، 15119020، 15119040، 15132100، 15132911، 15132912، 15132919، 15132991 به عنوان روغن خام، كه به هیچ عنوان محصول نهایی نبوده است و با رعایت سایر مقررات می تواند مشمول بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 15 جدول مقررات صادرات و واردات باشد، به پیوست ارسال می گردد. شایان ذكر است ردیف تعرفه 15119030 مذكور در نامه فوق الذكر ناشی از اشتباه تایپی در جدول مقررات صادرات و واردات سال 1395 بوده است كه پیش از این طی نامه شماره 9785/210/95 مورخ 20/2/1395 به ردیف تعرفه 15119040 اصلاح شده است. خواهشمنداست دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمركات اجرایی ابلاغ نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 535

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp