بخشنامه جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی
بخشنامه جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی

خانه بخشنامه جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی

بخشنامه وزارت جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی ، مدیركل وزارت جهادكشاورزی بخشنامه شماره 2933/502/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات گیاه چیا

به پیوست تصویرنامه شماره 730/16331 مورخ 10/7/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی از كشور آلمان، به استحضار می رساند با توجه به تحلیل خطر انجام شده واردات محصول مذكور از كشور فوق در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای كم قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید و بررسی كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجراء در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمنداست دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 713

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp