بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم

خانه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم : معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی كشور بخشنامه شماره 517/95/260 مورخ 12/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه سازمان مالیاتی

با توجه به اینكه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 1395/07/15 می باشد، لذا ضروری است كلیه ادارات كل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

 1- جهت تسهیل امور مؤدیان، كلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

 2- ادارات كل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی مفاد اطلاعیه مذكور به مؤدیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.

 3- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور كلیه كاركنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روزپنج شنبه مورخ 1395/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همكاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید

4- ضروری است همكاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاری اعلام شده برای ادارات كل و آمادگی كامل، نسبت به پشتیبانی كامل عملیات واحدهای اجرائی اقدام نمایند.

 5- ادارات كل امور مالیاتی مكلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً مؤدیانی كه شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دریافت اظهارنامه های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند.

 6- ادارات كل امور مالیاتی مكلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی كه مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس كل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران كل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند كه به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممكن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه كلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. لازم است مدیران كل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند كه به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممكن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه كلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1417

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp