بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور
بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

خانه بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور ، رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور بخشنامه شماره 519/95/200 مورخ 26/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی كشور كه مقرر میدارد«سازمان امورمالیاتی كشور مكلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادر كنندگان را از كالاهایی كه از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد ومدارك مثبته حداكثر تا مدت یك ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادركنندگان مستردنماید.»لذا ادارات امور مالیاتی و صادركنندگان مكلفند حداكثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

 1- تكمیل و ثبت فرم الكترونیكی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww.evat.ir توسط مؤدی؛

بخشنامه مالیاتی استرداد مالیات صادركنندگان

 2- ادارات امورمالیاتی مكلفند حداكثر ظرف مدت 5 روز كاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارك طبق فرم شماره (1) و تكمیل دقیقصورتمجلس ارائه اسناد و مدارك درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند.

 3- چنانچه كلیه اسناد و مدارك درخواستی،درتاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه اسناد و مدارك درخواستی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … به طور كامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود ، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موكول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده دوره یا دوره های قبل خواهد بود .

 4- اسناد و مدارك مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده: – ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه ها و برگ های خروجی مزبور به صورت الكترونیكی صادر شده باشد ارائه تصویر كامل آنها؛ – ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و قیمت خرید كالا و مواد اولیه مصرف شده بابت كالاهای صادر شده تا تاریخ صدور كالا طبق فرم شماره (5)؛ – ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید كالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده كه به خارج از كشورصادر شده؛  – ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارك مثبته مربوط به سایر هزینه های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با كالاهایی كه به خارج از كشور صادرات قطعی شده؛ – ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی كه صادرات از محل مذكور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه ها و برگ های خروجی مزبور به صورت الكترونیكی صادر شده باشد ارائه تصویر كامل آنها. تذكر: به منظور پیشگیری از استفاده مكرر از اسناد گمركی و صورتحساب های خرید كالا، درمواردی كه اسناد و مدارك درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می بایست پس از تطبیق اصل مدارك با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب های خرید كالا را پس از مهمور نمودن به مهر « این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور توسط مؤدی ارائه گردید» به مؤدی عودت دهند.

 5- ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت مدارك فوق الذكر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارك مؤدیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی كه حداكثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

 6- در مواردی كه در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … بابت صادرات قطعی كالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره های مالیاتی كه استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

 7-چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مهلت مقرر(یك ماه) جهت تعیین تكلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی كامل دوره مذكور اقدام نمایند. لازم به ذكر است ادارات امور مالیاتی مكلفند ضمن تطبیق پروانه های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مؤدی با سامانه گمرك، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرك ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذكور اقدام نمایند.

 8- استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … صرفاً در خصوص صادرات قطعی كالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی كه مؤدی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

 9-استرداد مالیات و عوارض موصوف موكول به ثبت نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. 10-ادارات امور مالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهار نظر درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های كالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارك مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی كالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی كالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام­شده نیز اقدام نمایند.

 11- ادارات كل امور مالیاتی مكلف به تشكیل كارگروهی متشكل از یك نفر رئیس امور مالیاتی،یك نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر كارشناس ارشد مالیاتی می باشند كه كارگروه مذكور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادركنندگان، كنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارك مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی كالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

 12-هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادركنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می باشد.

 13-چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد كمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفاً تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

 14-چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی كه استرداد موقت به صادركنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود كه اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی باشد،در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

 15­در صورت همكاری مؤدی در ارائه به موقع اسناد و مدارك مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید …(یك ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد،مدیران كل امورمالیاتی موظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مكلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

 16-ادارات كل امورمالیاتی می بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد،وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی  WWW.evat.ir/admin ثبت نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 878

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp