بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص عوارض آلایندگی شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران
بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص عوارض آلایندگی شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران

خانه بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص عوارض آلایندگی شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص عوارض آلایندگی شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران

بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص عوارض آلایندگی شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران ، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی كشور بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 17/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه مالیاتی عوارض آلایندگی

به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس نظریه شماره 121666/24896 مورخ 9/10/1394 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور ،«شركت های فرعی و وابسته به شركت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت خیز را برعهده دارند و بر اساس ردیف های بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ كارمزد انجام خدمات یادشده، توجهاً به اینكه كل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شركت محسوب نمی شود، بلكه درصدی از آن را به عنوان كارمزد دریافت می دارند و عملاً از یك طرف شركت های مزبور به امر فروش خدمات(نه كالا) مبادرت ورزیده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمی گیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یك درصد از قیمت فروش(كارمزد) خدمات ارائه شده به شركت ملی نفت ایران و سایر شركت ها صرفاً بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها بر اساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امكان پذیر است.» چنانچه فروش كالاهای تولیدی شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران (شركت دولتی) كه در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت گردد و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفاً از واحدهای مذكور در صورتی كه نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش( خدمات حاصل از كارمزد تولید كالا) منعكس در دفاتر در دوره های مالیاتی خواهدبود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 994

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp