بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص فرآیند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص فرآیند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

خانه بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص فرآیند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص فرآیند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور : سازمان امور مالیاتی كشور بخشنامه شماره 515/95/260 مورخ 3/6/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است
پیرو دستورالعمل شماره 539/93/200 مورخ 18/12/1393 موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینكه برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه های یاد شده مشكلاتی را برای برخی مودیان ایجاد نموده است، لذا به منظور تكریم مودیان و تسهیل در صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد:

بخشنامه مالیاتی صدور گواهینامه ثبت نام

1- در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مكلفند پس از درخواست و تكمیل مدارك توسط مودی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداكثر ظرف مدت یك هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.

2- چنانچه مودی ظرف مدت یك ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تكمیل مدارك و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننمایند، ماموران مالیاتی ذی ربط موظفند با ذكر دلایل كافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند.

3- در مواردیكه برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرایی توسط مراجع ذی صلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی كه دستور مذكور لغو نگردیده، ادارات امور مالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سه ماهه اقدام نمایند.

4- در موارد خاص كه به دلایل توجیهی قابل قبول امكان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب بدهی وجود ندارد و مودیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از كارفرمایان یا خریداران به مشكل مواجه می باشند، مدیران كل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم از جمله چك (از حساب های بانكی معتبر و فعال مودیان) و در صورت عدم امكان دریافت چك، اخذ تعهد پرداخت، امكان صدور گواهینامه ثبت نام حداكثر سه ماهه را برای این دسته از مودیان فراهم نمایند. بدیهی است مسئولیت بررسی و كنترل كلیه موارد فوق بر عهده ماموران مالیاتی ذی ربط و مدیران كل امور  مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 494

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp