بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 38147/210/95 مورخ 20/06/1395 را خطاب به مدیر كل دفتر صادرات-گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 185078/95 مورخ 10/6/1395 اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و ضمیمه آن در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرایی آن با رعایت سایر مقررات مربوطه جهت ابلاغ به گمركات اجرایی كشور ارسال می گردد.*یادآور می شود متن بخشنامه شماره 185078/95 مورخ 10/6/1395 مدیریت كل ریالی و نشر اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: پیرو مكاتبات صورت گرفته و جلسات برگزار شده در خصوص تدوین دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و تدوین نمودار گردش كار امور اجرایی مربوطه، به پیوست دستورالعمل مذكور جهت ابلاغ به واحدهای ذی ربط و اجرای آن، ارسال می گردد.

دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها:
1-مراجعه صادر كننده به گمرك جمهوری اسلامی ایران به منظور ثبت اظهارنامه صادراتی. 2-كارشناسی و ارزیابی محموله صادراتی، به درخواست صادر كننده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا كارگزار آن. 3-ثبت تعهدات صادر كننده براساس نتایج ارزیابی محموله صادراتی. 4-تكمیل مراحل صادرات و خروج محموله، براساس قوانین و مقررات گمرك جمهوری اسلامی ایران. 5-صادر كننده موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز، نسبت به ایفاء تعهدات اقدام نماید. 6-تسویه تعهدات صادر كننده، بر مبنای اظهارنامه وارداتی شمش معوض و یا اظهارنامه برگشت ارز حاصل از صادرات مصنوعات فلزات گرانبها، در بدو ورود به كشور، صورت می گیرد. شایان ذكر است مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی می بایست دارای مجوز استاندارد (انگ و عیار) و یا پرو.انه كاربرد علامت استاندارد(انگ اجباری) از سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 621

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp