بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1/8/1395
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1/8/1395

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1/8/1395

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1/8/1395

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 37728/100/95 مورخ 17/6/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 59961 مورخ 9/6/1395 سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص شمول استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی) برای نصب خانگی با شماره تعرفه 8481809 از تاریخ 1/8/1395 جهت اجراء و ابلاغ به گمركات اجرایی با رعایت كامل قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد. شایان ذكر است فهرست به روز شده كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر روی سامانه سازمان ملیاستاندارد ایران به آدرس: www.isirl.gov (قسمت صادرات و واردات) قابل دستیابی می باشد. *یادآور می شود متن نامه شماره 59961 مورخ 9/6/1395 معاون ارزیابی كیفیت سازمان ملی استاندارد به شرح زیر است: براساس مفاد ماده 2 و 3 قانون ارتقاء كیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 5/3/1389 مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تدابیر ایمنی جهت قطع اتوماتیك جریان گاز در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و همچنین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با پیشنهاد این سازمان و اعلام موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 124475/60 مورخ 31/5/1395 ، شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی) برای نصب خانگی با شماره تعرفه گمركی 84818090 (دارای استاندارد ملی ایران به شماره 9526) از تاریخ 1/8/1395 مشمول استاندارد اجباری می باشند. لذا كالای مذكور كه پس از تاریخ 1/8/1395 در گمركات كشور اظهار می گردد. با نظارت این سازمان و در صورت انطباق با استاندارد مربوطه اجازه ورود به داخل كشور خواهد داشت. خواهشمنداست دستور فرمایند مراتب جهت اقدام، به مراجع ذی ربط اعلام گردد. لازم به یادآوری است فهرست به روز شده كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر روی سامانه سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس: www.isirl.gov (قسمت صادرات و واردات) قابل دستیابی می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 305

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد