بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اجتناب از ثبت سفارشات و ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اجتناب از ثبت سفارشات و ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اجتناب از ثبت سفارشات و ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اجتناب از ثبت سفارشات و ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 44253/210/95 مورخ 17/7/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:
حسب تصمیم بند (2-2) صورتجلسه مورخ 11/7/1395 كمیته ماده یك آیین نامه اجرایی، قانون مقررات صادرات و واردات و با عنایت به اعلام سازمان ملی استاندارد ایران در جلسه فوق مبنی بر عدم امكان بررسی رعایت شرایط استاندارد اجباری برای كالاهای مستعمل (مشمول استاندارد مذكور)، خواهشمنداست از ثبت سفارشات و ورود كالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری اجتناب به عمل آید. در ضمن با عنایت به موارد فوق الذكر، از این تاریخ، كلیه بخشنامه های صادر شده توسط این دفتر پیرامون اعلام موافقت كلی كمیته موصوف مبنی بر ورود كالاهای مستعمل (درخصوص آن دسته از كالاهایی كه مشمولاستاندارد اجباری می باشد) لغو می گردد، لذا مراتب جهت آگاهی و رعایت دقیق مفاد آن ارسال می گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 323

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد