بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف تعرفه مربوط به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 54182/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه توسعه تجارت

به پیوست تصویر مصوبه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران مبنی بر اینكه در ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 موضوع بند (1) مندرجات ذیل یادداشت فصل (48) كتاب مقررات صادرات و واردات بعد از عبارت “بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران” عبارت “و ورود انواع كاغذ واتر مارك با علامت جمهوری اسلامی ایران، موكول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ” اضافه می شود جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. خواهشمنداست دستور فرمایید مراتب را جهت اجراء به كلیه گمركات اجرایی كشور ابلاغ نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1212

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp