بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گیاهی دارویی و صنعتی 1395
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گیاهی دارویی و صنعتی 1395

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گیاهی دارویی و صنعتی 1395

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گیاهی دارویی و صنعتی 1395

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گیاهی دارویی و صنعتی 1395 : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 45845/210/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

صادرات محصولات صنعتی و دارویی

به پیوست تصویرنامه شماره 2678/502/95 مورخ 7/7/1395 وزارت جهادكشاورزی در خصوص ضوابط صادرات محصولات گیاهی دارویی و صنعتی 1395 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت كامل قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 661

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp