بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 42455/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات آناناس از فیلیپین

به پیوست تصویر نامه شماره 2444/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهاد كشاورزی به همراه یك برگ شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین جهت اطلاع واقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2444/502/95 مورخ 24/6/1395 مدیر كل وزارت جهاد كشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 730/12896 مورخ 26/5/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین به استحضار میرساند واردات محصول فوق از كشور مذكور كماكان در فهرست كالاهای باریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و رعایت شرایط اعلامی كه به پیوست اعلام می گردد و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایند موارد مد نظر جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 713

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp