بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص آخرین فهرست تایرهای موضوع بند 3 یادداشت ذیل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص آخرین فهرست تایرهای موضوع بند 3 یادداشت ذیل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص آخرین فهرست تایرهای موضوع بند 3 یادداشت ذیل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص آخرین فهرست تایرهای موضوع بند 3 یادداشت ذیل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه سازمان توسعه تجارت  در خصوص آخرین فهرست تایرهای موضوع بند 3 : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 36936/210/95 مورخ 13/6/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه توسعه تجارت تایر

پیرو نامه شماره 26026/210/94 مورخ 31/4/1394 به پیوست تصویر نامه شماره 133260/60 مورخ 10/6/1395 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی در خصوص آخرین فهرست تایرهای موضوع بند 3 یادداشت ذیل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات به همراه چهار برگ سایزهای (فاقد تولید داخلی) تایر كشاورزی، راهسازی و صنعتی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 866

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp