بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 1831/210/95 مورخ 18/1/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

به اطلاع می رساند، تعرفه های مشمول ارز متقاضی به شرح جدول ذیل می باشد، لازم به ذكر است تعرفه های موصوف قابلیت استفاده از ارز سیستم بانكی را ندارد و ثبت سفارش آنها صرفا از محل ارز متقاضی امكان پذیر است، لذا از تاریخ این ابلاغیه، اختصاص ارز مبادله ای به هر میزان به منظور واردات تعرفه های مذكور ممنوع می باشد.

تعرفه های ذیل مشمول ارز متقاضی می گردند.

 

ردیف     شماره تعرفه         شرح كالا توضیحات

1          38151100        كاتالیزورهای تقویت شده با نیكل یا تركیبات نیكل به عنوان ماده فعال

2          38151200        كاتالیزورهای تقویت شده با فلز گرانبها و یا تركیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال        

3          38151900        سایر      

4          38159010        كاتالیست خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن      

5          38159090        سایر

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 735

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp