بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه های مشمول ارز متقاضی

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 1831/210/95 مورخ 18/1/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

به اطلاع می رساند، تعرفه های مشمول ارز متقاضی به شرح جدول ذیل می باشد، لازم به ذكر است تعرفه های موصوف قابلیت استفاده از ارز سیستم بانكی را ندارد و ثبت سفارش آنها صرفا از محل ارز متقاضی امكان پذیر است، لذا از تاریخ این ابلاغیه، اختصاص ارز مبادله ای به هر میزان به منظور واردات تعرفه های مذكور ممنوع می باشد.

تعرفه های ذیل مشمول ارز متقاضی می گردند.

 

ردیف     شماره تعرفه         شرح كالا توضیحات

1          38151100        كاتالیزورهای تقویت شده با نیكل یا تركیبات نیكل به عنوان ماده فعال

2          38151200        كاتالیزورهای تقویت شده با فلز گرانبها و یا تركیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال        

3          38151900        سایر      

4          38159010        كاتالیست خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن      

5          38159090        سایر

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 300

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد