بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هیات وزیران در مورد كاهش تعداد طبقات تعرفه ای كلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از 10 طبقه به 8 طبقه
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هیات وزیران در مورد كاهش تعداد طبقات تعرفه ای كلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از 10 طبقه به 8 طبقه

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هیات وزیران در مورد كاهش تعداد طبقات تعرفه ای كلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از 10 طبقه به 8 طبقه

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هیات وزیران در مورد كاهش تعداد طبقات تعرفه ای كلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از 10 طبقه به 8 طبقه

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 79313/210/94 مورخ 17/12/1394 را خطاب به مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر مصوبه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هیات وزیران در خصوص طبقات تعرفه ای كه از (10) طبقه به (8) طبقه به شرح جدول در نامه مذكور كاهش یافته و از اول سال 1395 قابل اجرا می باشد، جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.

متن تصویب نامه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص كاهش تعداد طبقات تعرفه ای كلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از 10 طبقه به 8 طبقه

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 163644/52894 مورخ 12/12/1394 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر اعلام نموده است:

هیئت وزیران در جلسه 25/11/1394 به پیشنهاد شماره 243375/60 مورخ 14/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: تعداد طبقات تعرفه ای كلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از (10) طبقه به (8) طبقه به شرح جدول زیر كاهش می یابد.

سال 1394

4

7

10

15

20

26

32

40

55

75

10 طبقه

سال 1395

5

10

15

20

26

32

40

55

8 طبقه

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 781

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp