بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ضوابط صادرات داروهای دامی
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ضوابط صادرات داروهای دامی

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ضوابط صادرات داروهای دامی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ضوابط صادرات داروهای دامی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ضوابط صادرات داروهای دامی ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 48751/210/95 مورخ 8/8/1395 را خطاب به مدیر كل دفتر صارات گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

ضمن ارسال تصویرنامه شماره 19436/020 مورخ 14/7/1395 وزیر جهادكشاورزی و ضمائم آن در خصو تسهیل درفرآیند صادرات داروهای دامی، به آگاهی می رساند؛ صدور كلیه اقلام دارویی دارای پروانه ساخت معتبر از سازمان دامپزشكی كشور بجز واكسن های تب برفكی، آبله و طاعون نشخواركنندگان كوچك، كلسترید یائی، بروسلوز، هاری و همچنین كیت های تشخیص كه نیاز به اخذ مجوز ورودی دارند با رعایت سایر مقررات مربوطه و موارد مندرج در پروانه ساخت بدون اخذ مجوز بلامانع می باشند، خواهشمنداست دستور فرمایید مراتب به گمركات اجرایی ابلاغ گردد. *یادآور می شود متن نامه شماره 19436/020 مورخ 14/7/1395 وزارت جهادكشاورزی به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 121732/60 مورخ 27/5/1395 در خصوص بند (6) تصمیمات جلسه مورخ 12/5/1395 شواری عالی صادرات غیرنفتی مبنی بر “تسهیل در فرآیند صدور داروهای دامی و ارائه فهرست داروهای دامی مجاز صادراتی به طور سالیانه ” موارد زیر جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارائه می گردد:

بخشنامه توسعه تجارت دارو دام

 1- كلیه اقلام دارویی دارای پروانه ساخت معتبر از سازمان دامپزشكی كشور، مشروط به رعایت موارد مندرج در پروانه ساخت، برای صادرات مجاز اعلام می گردد.

 2- سازمان توسعه تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف اند رونوشتی از سند صدور محموله های صادراتی را به منظور كنترل بازار داخلی و جلوگیری از بروز كمبود احتمالی به سازمان دامپزشكی كشور اعلام نمایند.

 3- واكسن های تب برفكی، آبله و طاعون نشخواركنندگان كوچك، كلسترید یائی، بروسلوز، هاری و همچنین كیت های تشخیص، مستثنی بوده و نیاز به اخذ مجوز موردی دارند.

 4- سازمان دامپزشكی كشور اقدام به نمونه برداری تصادفی از محموله های صادراتی گمركات كشور خواهد نمود. در صورتی كه نتایج آزمایشات حاصله منطبق بر مندرجات پروانه ساخت نباشد، ضمن جلوگیری از صادرات محموله مذكور، صدور هرگونه داروهای دامی جدید توسط شركت متخلف تا رسیدگی به پرونده تخلف و اجرای رای مراجع قانونی مجاز نخواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 678

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp