بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مجاز بودن تولید كنندگان و واردكنندگان به شركت در نمایشگاه های داخلی كه محصول مورد عرضه آنها دارای تائیدیه گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاك و آب باشد
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مجاز بودن تولید كنندگان و واردكنندگان به شركت در نمایشگاه های داخلی كه محصول مورد عرضه آنها دارای تائیدیه گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاك و آب باشد

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مجاز بودن تولید كنندگان و واردكنندگان به شركت در نمایشگاه های داخلی كه محصول مورد عرضه آنها دارای تائیدیه گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاك و آب باشد

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مجاز بودن تولید كنندگان و واردكنندگان به شركت در نمایشگاه های داخلی كه محصول مورد عرضه آنها دارای تائیدیه گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاك و آب باشد

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 79131/210/94 مورخ 16/12/1394 را خطاب به مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 700/21893 مورخ 8/12/1394 وزارت جهاد كشاورزی خواهشمند است در شرایط صدور مجوز شركت در نمایشگاه ، تنها تولید كنندگان و واردكنندگان مجاز به شركت در نمایشگاه های داخلی می باشند كه محصول مورد عرضه آنها دارای تائیدیه گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاك و آب باشد ، دستور فرمائید اقدام لازم با رعایت سایر مقررات انجام و مراتب به نحوی به گمركات اجرایی ابلاغ گردد. *یادآور می شود متن بخشنامه شماره 700/21893 مورخ 8/12/1394 معاون وزارت جهاد كشاورزی به شرح زیر است: با عنایت به اهمیت  كیفیت كودهای كشاورزی در سلاما محیط زیست و امنیت غذایی كشور و به منظور حصول اطمینان از سلامت كودهای عرضه شده در نمایشگاه ها ، خواهشمند است در شرایط صدور مجوز شركت درذ نمایشگاه ابلاغ فرمایید ، تنها تولید كنندگان و یا واردكنندگانی مجاز به شركت در نمایشگاه های داخلی می باشند كه محصول مورد عرضا آن ها دارای تائیدیه گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاك وآب باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 617

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp