بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 82073/210/94 مورخ 26/12/1394 را خطاب به مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر مصوبه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در خصوص زمان اجرای برخی از ردیف تعرفه های تصویب نامه شماره 132600/ت 52703 هـ مورخ 12/10/1394 از ابتدای سال 1394 با رعایت حقوق مكتسبه اشخاص، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

متن تصویب نامه های شماره  168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394

و شماره 132600/ت 52703 هـ مورخ 12/10/1394  هیات وزیران

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 884

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp