بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات نخودفرنگی از كشور آذربایجان
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات نخودفرنگی از كشور آذربایجان

خانه بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات نخودفرنگی از كشور آذربایجان

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات نخودفرنگی از كشور آذربایجان

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام شرایط قرنطینه ای واردات نخودفرنگی از كشور آذربایجان ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 54169/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات نخودفرنگی

به پیوست تصویر نامه شماره 3514/502/95 مورخ 29/8/1395 وزارت جهاد كشاورزی به انضمام یك برگ شرایط قرنطینه ای واردات نخودفرنگی از كشور آذربایجان جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 3514/502/95 مورخ 29/8/1395 وزارت جهاد كشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 730/19246 مورخ 11/8/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات دانه نخودفرنگی ( Sativum Plsum ) جهت مصارف خوراكی از كشور آذربایجان، به استحضار می رساند واردات محصول فوق از كشور مذكور در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای كم قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید و بررسی كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجراء در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1112

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp