بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد خروج 15 قلم از مشتقات مایع نفت و گاز از شمول دستورالعمل مبارزه با قاچاق
بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد خروج 15 قلم از مشتقات مایع نفت و گاز از شمول دستورالعمل مبارزه با قاچاق

خانه بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد خروج 15 قلم از مشتقات مایع نفت و گاز از شمول دستورالعمل مبارزه با قاچاق

بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد خروج 15 قلم از مشتقات مایع نفت و گاز از شمول دستورالعمل مبارزه با قاچاق

بخشنامه ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد خروج 15 قلم از مشتقات مایع نفت و گاز از شمول دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی یارانه ای ، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ارسال نامه ای به معاون فنی و امور گمركی گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

مبارزه با قاچاق كالا

پیرو نامه شماره 8032/88/ص مورخ 29/7/88 و در راستای اجرای ماده 20 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده های نفتی یارانه ای، لیست كالاهای خارج از شمول این دستورالعمل با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان ملی استاندارد، به شرح ذیل اعلام می شود.

 1-تركیبات گلایكولی (مونو-دی-تری)، 2-تركیبات اتانول آمین ها (مونو-دی-تری)، 3-متانول، 4-ضدیخ، 5-انواع اسیدها، 6-روغن ترمزی، 7-انواع رزین ها، 8-برش های كمتر از C5، 9-الكل ها و اكسو الكل ها، 10-اتیلن، 11-آلكید اسیدها، 12-ایزومرهای زایلن و مخلوط آنها (متا-ارتو-پارا)، 13-تولوئن و تركیبات آن، 14- هگزان و تركیبات آن و 15-وینیل استات مونومر. در همین زمینه عبدالرضا غلامی مدیر كل دفتر صادرات گمرك ایران با صدور بخشنامه ای، خارج شدن 15 قلم محموله های مایع نفت و گاز از ضوابط مندرج در دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده های نفتی یارانه ای توسط ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به گمركات اجرایی ابلاغ كرد. متن بخشنامه به شرح زیر است: پیرو بخشنامه شماره 177830/194 مورخ 9/8/88 موضوع ماده 20 اصلاحیه دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده های نفتی یارانه ای به پیوست تصویر نامه شماره 2978/95/ص مورخ 31/5/95 معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام 15 قلم كالاهای خارج از شمول دستورالعمل موصوف ارسال و اعلام می دارد در زمان انجام تشریفات صدور محموله های فوق الذكر پس از اخذ فاكتور به همراه آنالیز مربوطه نمونه ای جهت تعیین نوع و ماهیت محموله اظهاری به آزمایشگاه استاندارد مستقر در گمرك ارسال  و در صورت تایید و مطابقت با محموله اظهاری با رعایت كلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و در خصوص ردیف های 5 (انواع اسیدها) و ردیف 13 (تولوئن و تركیبات آن) نسبت به رعایت ضوابط جاری مربوط به پیش سازهای مواد مخدر (ضمیمه شماره 6 فهرست مواد و داروهای تحت كنترل تحت مراقبت هیات بین المللی كنترل مواد مخدر كتاب مقررات صادرات و واردات) اقدام نمایند. خواهشمند است  ضمن اقدام لازم دستور فرمایید مراتب را مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به كلیه گمركات اجرایی و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 321

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد