بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد چگونگی ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد چگونگی ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد چگونگی ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد چگونگی ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 68924/675 مورخ 23/4/1395 را خطاب به معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر كشور به شرح زیر اعلام نموده است:

احتراماً پیرو بخشنامه شماره 5286/655 مورخ 23/1/1395 مبنی بر ترخیص كالاهای سلامت از طریق سامانه TTAC به اطلاع می رساند درصورتیكه از زمان ماندگاری مواد اولیه 2/1 و مواد فرآیند شده 3/2 گذشته باشد منوط به اینكه در زمان ورود كالا به گمرك (تاریخ اظهار نامه) محدودیت های زمانی فوق الذكر رعایت شده باشد، در صورت ارائه مستندات از طریق مسئول فنی موضوع در كمیسیون فنی معاونت غذا و دارو مربوطه قابل بررسی بوده و در صورت تائید و یا اجازه مصرف كالا طبق شرایط خاص صدور مجوز ترخیص با تائید معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر و براساس رأی كمیته فنی و قانونی از طریق سامانه WWW.TTAC.IR قابل اقدام خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 843

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp