بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور مجوزهای ورود، ترخیص و مصرف انواع روغن
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور مجوزهای ورود، ترخیص و مصرف انواع روغن

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور مجوزهای ورود، ترخیص و مصرف انواع روغن

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور مجوزهای ورود، ترخیص و مصرف انواع روغن

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور مجوزهای ورود، ترخیص و مصرف انواع روغن

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 4467/655 مورخ 23/1/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و لزوم اقدام و عمل در برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت و دغدغه های دولت در حمایت از تولید داخلی ، پیرو بخشنامه های شماره 9193/675/د و 114929/675 و 127919/675 و 69734/675  مورخه های 18/5/1393 ، 1/10/1393 ، 28/10/1393 و 19/5/1394 بر اساس سیاست های سلامت محور وزارت متبوع و با توجه به سیاست گذاری ، مدیریت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو درخصوص واردات انواع روغن خواهشمند است دستور فرمایید به استناد نامه شماره 1945/501/94 مورخ 19/8/1394 وزارت جهاد كشاورزی و مصوبات كارگروه تامین ، ذخیره و توزیع كالاهای اساسی مورخ 24/10/1393 از این تاریخ پس از دریافت كد جهاد كشاورزی ، ضمن صدور مجوزهای ورود ، ترخیص و مصرف انواع روغن جهت مصارف مورد تایید این سازمان برای ورود به كشور توسط آن معاونت / مدیریت برابر مقررات و ضوابط جاری اقدامات لازم به عمل آید.  در مورد روغن های ذرت ، سویا ، كلزا (كانولا) و تخم پنبه اخذ گواهی عدم تراریختگی (GMO Free) و یا اظهار تراریختگی از مقامات ذیصلاح كشور مبداء و جهت موارد اعلام عدم تراریختگی انجام آزمایشات مربوطه بر روی هر محموله وارداتی و موارد اعلام نوع تراریختگی انجام آزمایشات مربوطه به صورت تصادفی بر روی محموله های وارداتی علاوه بر سایر آزمون ها الزامی است. صدور مجوزهای ورود ، ترخیص و مصرف محموله های روغن كه اظهار تراریختگی یا عدم آن را دارند و یا در آزمایشات تراریخته و عدم آن تشخیص داده می شوند صرفاً پس از اعلام تأیید توسط دبیرخانه كمیته ایمنی زیستی سازمان غذا و دارو  بر اساس مستندات مربوطه قابل انجام می باشد

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 585

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp