بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی حداكثر تا تاریخ 25/12/1394
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی حداكثر تا تاریخ 25/12/1394

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی حداكثر تا تاریخ 25/12/1394

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی حداكثر تا تاریخ 25/12/1394

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی حداكثر تا تاریخ 25/12/1394

مدیر كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 181473/664 مورخ 17/12/1394 را خطاب به كلیه شركتهای تولیدكننده تجهیزات و ملزومات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:
به اطلاع می رساند با توجه به آغاز طرح ثبت الكترونیكی درخواست های شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی، كلیه شركت ها كه تاكنون اطلاعات عمومی شركت خود را در سایت این اداره كل وارد ننموده اند، لازم است پس از مراجعه به سامانه ورود و ترخیص به آدرس الكترونیكی import.imed.ir، از لینك ثبت اطلاعات عمومی نسبت به ورود صحیح اطلاعات شناسه ملی شركت، كد ملی مدیر عامل و تاریخ تولد مدیر عامل بر اساس قالب تعریف شده و به طور كامل حداكثر تا تاریخ 25/12/1394  اقدام نمایند. لازم به ذكر است تبعات عدم ثبت و عدم صحت اطلاعات درخواستی كه در فرآیند سامانه های جدید، موجبات حذف شركت از سامانه این اداره كل  را ایجاد می نماید، بر عهده خود شركت می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 618

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp