بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور الكترونیك كلیه مجوز ترخیص دارو به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه ttac
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور الكترونیك كلیه مجوز ترخیص دارو به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه ttac

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور الكترونیك كلیه مجوز ترخیص دارو به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه ttac

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور الكترونیك كلیه مجوز ترخیص دارو به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه ttac

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور الكترونیك كلیه مجوز ترخیص دارو به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه 

مدیر كل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 175424/665 مورخ 9/12/1394 را خطاب به مدیر عامل شركت های دارویی به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو اطلاع‌رسانی های قبلی به استحضار می رساند. هم اكنون سامانه ارتباطی سازمان غذا و دارو با گمرك راه اندازی  شده است و كلیه مجوزهای ترخیص بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه سازمان بشرح ذیل انجام می‌پذیرد:

1.پس از ورود محموله به گمرك، شركت متقاضی اظهار نامه مربوطه را در سامانه گمرك تكمیل می‌نماید.

2.اطلاعات وارد شده در سامانه گمرك به كارتابل مسئول فنی شركت منتقل میشود و مسوول فنی اطلاعات تكمیلی را در سیستم وارد می‌نماید.

3.اطلاعات تكمیلی در سامانه سازمان كنترل و مجوز ترخیص بصورت خودكار صادر و به گمرك اعلام می‌شود. فقط در صورت رد مجوز از سوی سیستم ، مسوول فنی شركت موضوع را از اداره بازرگانی اداره كل پیگیری خواهد نمود. لذا از مراجعه مستقیم به سازمان قبل از تكمیل اظهار نامه درسامانه گمرك، خودداری گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 754

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp