بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی به انجمن تولیدكنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی حداكثر ظرف مدت یك ماه
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی به انجمن تولیدكنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی حداكثر ظرف مدت یك ماه

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی به انجمن تولیدكنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی حداكثر ظرف مدت یك ماه

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی به انجمن تولیدكنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی حداكثر ظرف مدت یك ماه

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مستندات مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی : مدیر كل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مكمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 665/100781 مورخ 23/6/1395 را خطاب به مدیرعامل كلیه شركتهای تولیدكننده و واردكننده فرآورده های طبیعی و سنتی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت فرآورده غذایی

پیرو نامه 665/150236 مورخ26/04/1392 در خصوص تفویض انجام قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت موضوع، لطفا دستور فرمایید حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ صدور نامه نسبت به ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآورده های فوق الذكر به انجمن تولیدكنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی اقدام نمایند. لذا در صورت عدم رعایت این موضوع، پروانه كلیه فرآورده های تولیدی بدون قیمت مصوب، برای تعیین وضعیت در دستور كار كمیسیون قانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است سازمان غذا و دارو بر این امر نظارت داشته و در صورت دریافت هرگونه گزارش مبنی بر مغایرت و یا تخلف در مراحل قیمت گذاری، این اداره كل راسا اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد، ضمنا كلیه داروهای طبیعی وارد شده در لیست بیمه و نیز فراورده های طبیعی وارداتی، كما فی السابق در كمیسیون قیمت گذاری این سازمان بررسی و قیمت گذاری خواهند شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1417

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp