بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل های مصرفی
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل های مصرفی

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل های مصرفی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل های مصرفی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل های مصرفی

مدیر كل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 665/96936 مورخ 14/06/1395 را خطاب به مدیر عامل كلیه شركت های ملزومات دارویی (تولید و وارداتی ضدعفونی كننده) به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت اقلام ضدعفونی كننده
پیرو درج فهرست اقلام ضدعفونی كننده به ثبت رسیده در وب سایت سازمان، مقتضی است جهت تكمیل اطلاعات ارائه گردیده حداكثر تا تاریخ 15/08/1395 نسبت به ارسال نمونه جهت تأیید پروتكل مصرفی (مطابق جدول ذیل به فرمت اكسل) به همراه ریز نتایج میكروبی به همراه ارائه فاكتور فروش ممهور به مهر بیمارستان به این اداره كل اقدام لازم صورت پذیرد. لازم به ذكر است درصورت دارا بودن فرمولاسیون مشابه با حجم های متفاوت صرفاً ارسال نتایج یك حجم كافی است. بدیهی است با توجه به اطلاع رسانی به كلیه مراكز درمانی درصورت عدم ارائه نتایج تا زمان ذكر گردیده عواقب عدم درج محصول بر روی وب سایت سازمان برعهده آن شركت خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 651

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp