بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام تغییرات شركت های توزیعی تجهیزات پزشكی
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام تغییرات شركت های توزیعی تجهیزات پزشكی

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام تغییرات شركت های توزیعی تجهیزات پزشكی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام تغییرات شركت های توزیعی تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان جهت تغییر سطوح فعالیت شركت های توزیعی تجهیزات پزشكی

بخشنامه بهداشت در رابطه با تجهیزات پزشكی

مدیر كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 95704/664 مورخ 13/6/1395 را خطاب به مدیر عامل، مسئول فنی كلیه شركت های تولیدكننده، واردكننده و توزیع كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:
به منظور تسهیل و تسریع در امور تغییر سطح فعالیت های شركت های توزیعی، تغییراتی در سامانه نظارت بر توزیع كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی اعمال گردید. از این پس بعد از معرفی مسئول فنی در سامانه و تایید الكترونیكی آن توسط اداره مهندسی و نگهداری این اداره كل، سامانه بصورت خودكار با تایید شدن مسئول فنی، سطح یك را برای سطوح فعالیت شركت فعال می نماید. لازم به ذكر است با اعمال این امكان، دیگر نیاز به ارسال و ثبت نامه فیزیكی درخواست ویرایش سطح فعالیت در دبیرخانه این اداره كل توسط شركت ها نمی باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1717

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp