بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC

مدیركل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 97427/664 مورخ 15/6/1395 را خطاب به مدیر عامل، ناظر فنی كلیه شركتهای تولید كننده و وارد كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت
با توجه به اعمال تغییرات جدید در سامانه های شناسنامه شركتها در این اداره كل و انتقال فرم اطلاعات عمومی(فرم الف) از سامانه IMED به سامانه TTAC سازمان غذا و دارو، به اطلاع می رساند جهت ویرایش نام و اطلاعات مربوط به مدیرعامل، می بایست با مراجعه به سامانه TTACاقدام نمایید و دیگر نیازی به ثبت نامه فیزیكی ویرایش اطلاعات در این خصوص در واحد اسناد و مكاتبات اداری این اداره كل نمی باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 778

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp