بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز درمانی
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز درمانی

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز درمانی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز درمانی

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز درمانی : مدیر كل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 113118/665 مورخ 17/7/1395 را خطاب به معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر كشور به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت آمپول بیوتین

بدینوسیله به اطلاع می رساند برای آمپولهای بیوتین، بپانتین و بكوزیم به علت عدم ثبت و وجود انواع تولید داخل هیچ مجوز ورودی از این اداره كل صادر نشده است، لیكن گزارش ها حاكی از گسترده آن در شبكه‌های قاچاق و متاسفانه برخی داروخانه‌ها می‌باشد. لذا خواهشمند است موضوع در بازرسی‌ها پیگیری و با خاطیان مطابق ضوابط توزیع و عرضه داروی قاچاق برخورد گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 782

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp