بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور
بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور ، سرپرست اداره كل بازرگانی و خدمات پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 89275/660 مورخ 14/9/1395 را خطاب به مدیر عامل كلیه شركت های دارویی واردكننده و تولید كننده به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست فهرست واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك مورد نیاز سال 1396 كشور اعلام می گردد. مقتضی است كلیه شركت های معتبر تامین كننده در صورت تمایل به شركت در فراخوان مذكور، پیوست های 2و 3 را با رعایت موارد ذیل تكمیل و حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 29/09/1395 به دبیرخانه حراست سازمان غذا و دارو تحویل نمایید. بدیهی است به پیشنهادهایی كه بعد از ساعت و تاریخ فوق ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.

تامین واكسن و سرم بخشنامه بهداشت

 1- پیوست شماره 1 : شامل لیست واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز معاونت بهداشت سال 1396 می باشد.

 2- پیوست شماره 2 : فرم اعلام مشخصات محصول و قیمت پیشنهادی توسط شركت می باشدكه باید با دقت برای هر قلم دارو یا واكسن به صورت جداگانه تكمیل و توسط مدیر عامل و مسئول فنی شركت امضاء و ممهور به مهر شركت گردد. ضمنا نامه استعلام قیمت با سربرگ شركت خارجی برای اقلام وارداتی ضمیمه شود.

 3- قیمت بصورت CPT و با یورو، دلار یا ارز كشور مبدا به ازای واحد خواسته شده اعلام گردد. ملاك نرخ برابری ارزهای یاد شده بر اساس نرخ اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در روز قبل از بازگشایی پاكات در نظر گرفته شده و در صورت تایید قیمت ارزی و اعلام نتیجه به هیچ عنوان تغییر نخواهد كرد.

 4- پیوست شماره 3 : برچسب پاكت كه توسط شركت تكمیل و بر روی پاكت مدارك الصاق گردد.

 5- تكمیل همه پیوست ها بصورت تایپی و عاری از هر گونه لاك گرفتگی باشد.

 6- تصویر رنگی جعبه محصول با مشخص بودن  Drug Name, INN Name, Dosage Form, Packaging Form  پیوست مدارك یا در CD ذخیره و ارسال گردد.

 7- پاكت مورد نظر توسط شركت كننده در فراخوان مهر و موم گردد.

 8- اولویت با منابعی است كه در كشور ثبت و یا دارای تاییدیه های لازم از (Prequalification) WHO باشند.

 9- برنده فراخوان موظف است در محدوده زمانبندی اعلام شده كه با هماهنگی سازمان غذا و دارو نهایی خواهد شد، فرآورده های مذكور را مستقیما به انبار معاونت بهداشتی وزارت متبوع تحویل نمایند.

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 478

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp