بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه

خانه بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه : مدیر كل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 112069/665 مورخ 13/7/1395 را خطاب به مدیر عامل محترم كلیه شركتهای دارویی (تولید كننده ، وارد كننده) به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت پروانه های ثبتی صدور پروانه

پیرو نامه شماره 60220/665  مورخ 9/4/1395 و عطف به مصوبات قبلی شورای فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و با عنایت به راه اندازی سامانه صدور پروانه ها به آدرس irc.fda.gov.ir مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ورود و تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی خود اقدام، تا كلیه پروانه ها طبق فرمت جدید صادر گردد. بدیهی است صدور پروانه های جدید منوط به تكمیل اطلاعات پروانه های قبلی و تایید این اداره كل می باشد. در ضمن تصویر آخرین پروانه یا مجوز موقت قبلی محصول نیز در قسمت مربوطه  می بایست اسكن شود. همچنین در صورت عدم پیاده سازی TTAC و شناسه گذاری فرآورده های دارویی، این اداره از پذیرفتن هرگونه درخواست ثبت و صدور پروانه جدید معذور است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 506

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp