بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور
بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور

خانه بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور ، مدیركل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 86571د664/د مورخ 4/9/1395 را خطاب به معاونت محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت تجهیزات پزشكی

با عنایت به ماده 2 آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشكی،  به منظور ساماندهی و ضابطه مند نمودن توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشكی و و شفاف سازی در فرآیند ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی، بدین وسیله دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان  و عرضه كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی سراسر كشور جهت اجراء و ابلاغ به حوزه های ذیربط به حضور ارسال می گردد.لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمایید تا اقدامات لازم در اجرایی شدن این دستورالعمل صورت پذیرد.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 252

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد